Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter

 

Vedtægter for Aarhus Haandværkerforening

 

§ 1

NAVN OG BOMÆRKE

Foreningens navn er Aarhus Haandværkerforening.
Foreningens bomærke er som vist ovenfor.

§ 2

HJEMSTED

Foreningens hjemsted er Århus Kommune.

§ 3

FORMÅL

Stk. 1

Foreningens formål er at virke for de bedst mulige vilkår for håndværket og detailhandel i almindelighed, herunder særligt at varetage lokale medlemsinteresser.

Stk. 2

Dette formål søges fremmet ved bl.a.

• at stille møde- og forsamlingslokaler til rådighed for medlemmerne ved faglig aktivitet – eventuelt på lejebasis
• at afholde selskabelige sammenkomster i fagligt regi
• at hjælpe og vejlede ved uddannelse af håndværkere og håndværkslærlinge/elever
• at yde økonomisk støtte til foreningens ældre medlemmer og enker efter sådanne
• at være behjælpelig med at stille aftægtsbolig til rådighed for foreningens ældre medlemmer og enker efter sådanne – mod betaling efter markedspris
• at varetage medlemmernes interesser over for offentlige myndigheder og i relation til lovgivningen generelt.

§ 4

MEDLEMSFORHOLD OG KONTINGENT

Stk. 1

Enhver, der ønsker optagelse i foreningen, skal udfylde en blanket, der indsendes til foreningens kontor. Bestyrelsen afgør endeligt, om en begæring om optagelse kan imødekommes.

Medlemskredsen består af:

• aktive medlemmer
• passive medlemmer.

Stk. 2

På forslag fra bestyrelsen eller laug/foreninger kan generalforsamlingen udnævne et medlem til æresmedlem.

Vedtagelse af forslag herom kræver enstemmighed blandt de mødte på generalforsamlingen.

Stk. 3

Som aktive medlemmer kan optages alle, der driver selvstændig håndværks- eller detailhandelsvirksomhed – og andre erhvervsaktive i øvrigt. Virksomheder, der drives i selskabsform, repræsenteres med én person. Når et medlem ophører med at drive selvstændig virksomhed, overgår medlemmet til passivt medlem.

Endelig kan optages personer, som godkendes af bestyrelsen.

Stk. 4

Som passive medlemmer kan optages personer, der har drevet selvstændig virksomhed, eller disses enker.

Endvidere kan optages personer, der har været ejer, medejer eller tilknyttet virksomheder, der drives i selskabsform.

Endelig kan optages personer, som godkendes af bestyrelsen.

Stk. 5

Såvel aktive som passive medlemmers ægtefæller har adgang til foreningens arrangementer, dog ikke til generalforsamlingen.

Stk. 6

Det årlige kontingent for såvel aktive som passive medlemmer fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling.

Stk. 7

Ved kollektiv indmeldelse af et håndværkerlaug gælder følgende bestemmelser:

• samtlige aktive og passive laugsmedlemmer skal tilsluttes, efter bestyrelsens skøn
• de aktive som aktive og de passive som passive
• det pågældende laug er forpligtet til hvert år at indbetale det samlede kontingent på grundlag af laugets medlemstal pr. 1. januar

Stk. 8

Det årlige kontingent for enkeltmedlemmer eller laug skal betales inden udgangen af årets første kvartal.

Stk. 9

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til foreningens kontor med mindst 3 måneders forudgående varsel til et kalenderårs udløb.

Medlemmer, der ikke har betalt kontingent inden udgangen af årets andet kvartal, slettes som medlemmer af foreningen ved bestyrelsens foranstaltning, og restancen overgår til inkasso.

Eksklusion af et medlem på andet grundlag kan kun finde sted efter beslutning på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for eksklusionen.

Forslag om eksklusion kan fremsættes af et flertal af bestyrelsen eller ved skriftlig begæring fra mindst 20 aktive medlemmer.

§ 5

GENERALFORSAMLING

Stk. 1

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2

Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.

Stk. 3

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 20 aktive medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom.

Stk. 4

Generalforsamlingen indvarsles med angivelse af dagsordenen ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside, mindst 4 uger før generalforsamlingen.

Endvidere indvarsles generalforsamlingen uden angivelse af dagsorden i et af byens dagblade, mindst 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 5

Foreningens aktive og passive medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Passive medlemmer har dog ingen stemmeret.

Stk. 6

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til det mødte antal medlemmer.

Stk. 7

Alle spørgsmål afgøres, når ikke andet er bestemt, ved håndsoprækning og simpel stemmeflertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det forlanges af bestyrelsen eller af mindst 5 medlemmer.

Stk. 8

På den ordinære generalforsamling, skal følgende dagsorden benyttes:

a) Valg af dirigent
b) Beretning om foreningens virksomhed
c) Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
d) Indkomne forslag
e) Fastsættelse af kontingent
f) Valg af bestyrelsesmedlemmer
g) Valg af formand ( i de år, hvor formanden afgår )
h) Valg af kritisk revisor
i) Eventuelt

Stk. 9

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal tilstilles bestyrelsen senest den 15. april.

Forslag fra laug/foreninger skal tilstilles bestyrelsen senest den 15. april.

§ 6

LEDELSE

Stk. 1

Foreningen ledes af en direktør samt en bestyrelse, der skal bestå af 7-9 aktive medlemmer, hvoraf mindst 5 skal være håndværksmestre med faglig uddannelse. Ved stemmelighed tæller formandens stemme for 2 stemmer.

Stk. 2

Bestyrelsesmedlemmerne vælges på den årlige generalforsamling for et tidsrum af 3 år.

Hvert år afgår efter tur 2-3 bestyrelsesmedlemmer, som kan genvælges.

I tilfælde af vakance vælges på den førstkommende ordinære generalforsamling et nyt bestyrelsesmedlem, som indtræder bestyrelsen for resten af den fratrådtes valgperiode.

Ingen der er fyldt 67 år, kan indvælges i bestyrelsen.

Stk. 3

Foreningens formand vælges på generalforsamlingen blandt bestyrelsens medlemmer.

Valget gælder for den periode, for hvilken vedkommende er valgt som medlem af bestyrelsen.

Efter bestyrelsens valg af næstformand nedsætter bestyrelsen de til foreningens drift nødvendige udvalg.

Stk. 4

Formanden leder forhandlingerne ved bestyrelsesmøderne.

I formandens fravær indtræder næstformanden i hans sted.

Formanden sammenkalder bestyrelsen, når han finder det fornødent, eller når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen forlanger det.

For at en bestyrelsesbeslutning kan få gyldighed, skal den være vedtaget med mindst 5 stemmer.

Stk. 5

Bestyrelsen har ansvaret for foreningens daglige drift, ansætter personale, forvalter foreningens midler, administrerer foreningens ejendomme og bestyrer foreningens legater.

Bestyrelsens medlemmer er ansvarlige for foreningens ejendele og midler. Bestyrelsen skal lade foreningens betroede funktionærer kautionsforsikrede.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilede forpligtelser.

Vedtægtsændringer skal vedtages ved plus 50% af de afgivne stemmer.

Stk. 6

Foreningens direktør medtager samtlige foreningens indtægter og drager omsorg for, at de indsættes på konto.

Forinden en regning kan anvises til udbetaling, skal den være revideret af direktøren og attesteret af formanden samt et bestyrelsesmedlem.

Foreningens formand, i hans forfald næstformanden, er bemyndiget til at tegne foreningen i anliggender, der vedrører foreningens daglige drift. I andre anliggender tegnes foreningen af formanden eller næstformanden i foreningen med 4 øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Uddeling af legatportioner skal godkendes af den samlede bestyrelse.

§ 7

KONTAKT TIL LAUG/FORENINGER

Til orientering, samarbejde og støtte for Aarhus Haandværkerforenings bestyrelse afholdes hvert år mindst et oldermands/formandsmøde med en eller to repræsentanter fra de tilknyttede laug/foreninger.

Dette møde afholdes senest 4 uger før Aarhus Haandværkerforenings generalforsamling.

Yderligere møder afholdes efter behov, og kan indkaldes efter ønske fra Aarhus Haandværkerforenings bestyrelse eller fra de tilknyttede laug/foreninger.

Ved tilknyttede laug/foreninger forstås de kollektive indmeldte.

§ 8

REGNSKAB OG REVISION

Stk. 1

Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.

Rengskabet skal indeholde driftsregnskab og status, og skal revideres af en statsautoriseret revisor, der antages af bestyrelsen.

Stk. 2

Generalforsamlingen vælger blandt foreningens aktive medlemmer 2 kritiske revisorer, der skiftevis afgår én hvert år.

§ 9

OPLØSNING

Stk. 1

Forslag til opløsning af Aarhus Haandværkerforening skal forelægges 2 på hinanden selvstændige generalforsamlinger, og skal vedtages på begge generalforsamlinger med mindst 9/10 af de afgivne stemmer.

Stk. 2

Såfremt forslaget vedtages, skal der af foreningens aktiver dannes et legat, som skal benævnes ”Aarhus Haandværkerforenings Mindelegat”.

Renten deraf skal hvert år 24. september uddeles til værdigt trængende håndværksmestre, som har været medlemmer af foreningen, til enker efter disse eller til unge under uddannelse.

Legatet bliver at administrere i overensstemmelse med en fundats, der udarbejdes på foranledning af forenings sidst valgte bestyrelse.

 

Foranstående vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen maj 2023, og foreningens hidtidige love er hermed ugyldige.

Henrik Hoffmann, formand

Lars Boye, næstformand

Anders Strange

Jørgen Berg Laursen

Lars Therkelsen

David Harritz

Michael Ancher

Peter Boe Bosteen

Videoportrætter

I januar 2020 udkom 5 videoportrætter af unge østjyske kvinder, der alle har afsluttet deres uddannelse.
Se filmene her

Videoportrætter

Tidligere har vi i portrætserien 10 VI KA LI mødt ti østjyske håndværkere, som er så dygtige til deres fag, at de har modtaget en medalje for det. 10 VI KA LI er skabt i et unikt samarbejde mellem kulturinstitutionen Opgang 2, Aarhus Kommune, Aarhus Haandværkerforening og LO Aarhus, og er støttet af Varelotteriet.
Se dem her

Det gode håndværk

Varelotteriet har i samarbejde med dk4 udarbejdet en tv-programserie om det gode håndværk.
Du kan se de enkelte afsnit her.

×