Royal ros og stabil økonomi – og et strejf af historiens vingesus

 

Årets generalforsamling i Aarhus Haandværkerforening bød på flot vejr og et spændende historisk foredrag. Henrik Hoffmann genvalgt som formand.

Fra Aarhus Haandværkerforening
Foto: Tore Plougheld
Dato: 17. maj 2024

Torsdag 16. maj dannede Laugssalen i Den Gamle By i Aarhus endnu en gang ramme om Aarhus Haandværkerforenings årlige generalforsamling. I det smukkeste forsommervejr mødtes yngre og ældre medlemmer fra en bred vifte af fag og traditioner til den traditionsrige samling, hvor formand og anlægsgartner Henrik Hoffmann endnu en gang kunne byde velkommen fra sin plads for bordenden, både i bogstavelig og overført betydning.

Håndværkerne demonstrerer deres magt
Før selve mødet blev indledt i henhold til den udsendte dagsorden, var der afset tid til en kort, historisk rundvisning i det gamle Aarhus. For en gangs skyld ikke i form af en ekskursion rundt i det købstadsmuseum der kunne betragtes lige uden for vinduerne, men i et tilbageblik på købstaden Aarhus som den så ud fra omkring 1650, hvorfra det første kendte ”luftfoto” af byen stammer.

Der var naturligvis ikke tale om et fotografi, men derimod et maleri ”helt ud fra håndværkerens eller kunstnerens egen fantasi og indre blik”, forklarede Stadsarkivar Søren Christensen, som havde taget fri denne aften for at gå på arbejde og holde et kort foredrag for de fremmødte medlemmer om ”perspektiver på købstaden Aarhus’ historie”.

”Vi ved ikke hvem maleren er, for der står hverken navn eller årstal på billedet. Så det har højest sandsynligt været en lokal håndværker eller måske en omrejsende kunstmaler fra Tyskland eller Holland. Perspektiv og dimensioner passer ikke helt sammen, men det er tydeligt at se den gamle bykerne med domkirken, Vor Frue Kirke og vikingernes gamle forsvarsværk, der stammer helt tilbage fra byens grundlæggelse, og som stadig eksisterer den dag i dag: Volden og Graven”, forklarede Søren Bitsch Christensen.

Stadsarkivaren havde også en både morsom og tankevækkende anekdote knyttet til håndværkernes voksende indflydelse i denne periode og placeringen af datidens rådhus, som lå klods op og ned af domkirken:

”Efter reformationen vandt købmændene, borgerskabet og håndværkerne indflydelse i de fremvoksende byer på bekostning af kirkens præster og biskopper. Det demonstrerede de blandt andet ved at placere symbolet på deres egen magt – rådhuset – helt ”oppe i ansigtet på kirken”, eller i hvert fald så tæt på, at kirkegængerne blev tvunget til at klemme sig forbi rådhuset hver gang de ville ind i kirken, og dermed fik demonstreret hvem der i virkeligheden bestemte i byen. Og i 1650 var det alle Aarhus’ 4 – 5.000 indbyggere der gik i kirke hver søndag”, lød det fra Stadsarkivar Søren B. Christensen.

Beretningen: Ro på butikken og overskud på bundlinjen
Herefter overtog formand Henrik Hoffmann ordet og aflagde sin årsberetning for generalforsamlingen.

”Kære medlemmer og samarbejdspartnere: Hjertelig velkommen til årets generalforsamling i Aarhus Haandværkerforening.

Et år, der har været præget af både voldsomme og vedvarende internationale krige og konflikter såvel som et historisk tronskifte i Danmark. Og en ikke mindst historisk nytårstale fra den afgående regent, Hendes Majestæt Dronningen, hvor det danske håndværks kvalitet og stærke traditioner fik en fremtrædende plads side om side med annonceringen af majestætens abdikation.”

Således indledtes talen, hvori Henrik Hoffmann også kom ind på nogle af de helt aktuelle emner i tiden som håndværkerparkeringer og det nuværende trafikkaos i midtbyen samt de nærmeste fremtidsudsigter desangående.

”Det ser ud til at lukningen af den inderste del af Frederiks Alle mellem rådhusparken og musikhusparken bliver en realitet. Og at det langt fra er afklaret om den delvise tilbagerulning af ensretningerne omkring Vesterbro Torv bliver varige eller bliver indført igen. Og så kommer den fremtidige belastning af de trafikale forhold når arbejdet går i gang med Marselistunnellen. Det er alt sammen meget forvirrende. Men i det mindste ved vi, at vi har rådmand Nicolai Bang, som er lydhør overfor vores tilbagemeldinger på hvad der virker og hvad der ikke virker”, lød det fra formanden.

Til slut blev det nævnt at Aarhus Haandværkerforenings kontor får ny adresse i løbet af foråret 2024 og dermed fraflytter kontorfællesskabet HKKT på Rådhuspladsen. Det skyldes primært at det gennem længere tid ikke har været muligt at finde lejere til de nuværende tomme kontorpladser og dermed et løbende økonomisk dræn for foreningen.

Løsningen bliver at opløse HHKT, der ud over Aarhus Haandværkerforening består af Århus City Forening. Ny adresse bliver et allerede eksisterende kontormiljø i Vestergade i midtbyen, som kommer til at have kontorer til foreningens ansatte samt adgang til mødelokaler til bestyrelsesmøder med mere. Til en lavere månedlig husleje end den nuværende på Rådhuspladsen.

Ro på pengekassen
Efter Henrik Hoffmanns beretning fremlagde revisor Henrik Sondrup det reviderede årsregnskab til godkendelse.

Der var ikke de store overraskelser at finde i tallene, og det eneste virkelig interessante, men ikke specielt nye eller overraskende, var effekten af de stadige rentestigninger.

”Foreningens ejendom i Borggade er ramt som alle andre. Men udlejningen viser et solidt og stabilt overskud også i år, og den omfattende, dyre og langvarige renovering af Borggade er nu ved at være vel overstået. Så håndværkerforeningens vigtigste økonomiske aktiv er blevet sikret til fremtiden”, forklarede Henrik Sondrup.

Årets samlede regnskab viste et lille overskud på ca. 31.000 kroner før skat, med aktiver til en værdi af omkring 45,6 mio. kr.

Det reviderede årsregnskab blev enstemmig godkendt uden bemærkninger.

Kontingent og indkomne forslag
Herefter gik det hastigt videre til punktet ”Indkomne forslag”. I år var der indkommet et enkelt, og det var fra bestyrelsen selv, gående ud på at nedlægge de årlige Oldermandsmøder. Henrik Hoffmann motiverede forslaget:

”De, der kommer til Oldermandsmøderne er i forvejen enten medlemmer af bestyrelsen eller repræsenteret i bestyrelsen gennem deres respektive laug. Fremmødet til oldermandsmøderne har i flere år været lavt, og når vi så enkelt kan dele informationer i dag på e-mail og mange andre måder er der ikke brug for oldermandsmødet på samme måde som der engang har været”.

Forslaget blev enstemmig vedtaget uden bemærkninger.

På generalforsamlingen i 2023 kom det til debat, da det årlige medlemskontingent blev hævet til en stigning på godt 6%. Stigningen skyldtes da at SMVdanmark, som alle Aarhus Haandværkerforenings medlemmer automatisk bliver medlem af, havde sat deres kontingentsatser mere end tilsvarende op, hvorfor bestyrelsen følte det nødvendigt at følge trop.

I 2024 kom den foreslåede kontingentfastsættelse med stigningen på 6% derfor ikke bag på nogen og blev vedtaget uden bemærkninger.

Valg
Valg af formand var næste punkt på dagsordenen, og anlægsgartner Henrik Hoffmann afgik efter tur. Han var dog villig til genvalg, og da der ikke var opstillet andre kandidater, blev Henrik Hoffman genvalgt med akklamation.

Ligeledes blev bestyrelsesmedlem og murer David Harritz genvalgt uden modkandidater. Poul Kellberg blev genvalgt som kritisk revisor.

Så var der kun tilbage at takke for god ro og orden, og så kunne deltagerne strække benene og nyde en lille tur i det smukke vejr inden den afsluttende middag andetsteds i Den Gamle By.

×