Nyt udspil skal afhjælpe SMV’ernes digitale efterslæb

 

Regeringen har udvalgt tre strategiske prioriteter: Digitale kompetencer, kunstig intelligens og den grønne omstilling

Fra SMVdanmark
14. februar 2024

Digitalisering rummer enorme potentialer i forhold til at øge Danmarks produktivitet og vores konkurrenceevne og dermed i sidste ende bidrage til fremtidens vækst og velstand. Danmark har fået et digitaliseringsministerium, og regeringen har for nylig fremlagt et udspil til en langsigtet og bred digitaliseringsstrategi, der skal tegne det offentliges arbejde med digitalisering de kommende år.

Der er afsat i alt 770 mio. kr. over de næste 4 år, der foreslås udmøntet i form af en lang række initiativer. Efter SMVdanmarks opfattelse kan dette dog ikke stå alene, hvis hele underskoven af danske SMV’er skal placeres stærkt i de kommende års digitale udvikling. SMV’erne udgør 99 pct af alle virksomheder i Danmark og mere end en tredjedel af danske lønmodtagere er beskæftiget i en SMV.

Det er en forudsætning for Danmarks fortsatte økonomiske vækst, at SMV’erne har gode forhold. Hvordan kan virksomhederne bedst udnytte det digitale til at styrke SMV’ernes produktivitet? Hvordan kan teknologi afdæmpe den store mangel efter arbejdskraft og hæve virksomhedernes it-sikkerhed? Rigtigt anvendt kan digitalisering ligefrem virke som afbureaukratisering i forhold til mange af de bøvlede regler og indberetninger, det offentlige pålægger virksomhederne.

Med dette oplæg giver SMVdanmark et bud på, hvordan danske SMV’er bedre rustes til en digital fremtid med fortsat teknologisk udvikling og et digitalt trusselsbillede, der kun bliver større, selvom dette allerede vurderes som værende ”meget højt” af Center for Cybersikkerhed.

SMVdanmarks digitaliseringsudspil peger på syv områder, hvor indsatsen skal styrkes for at give de små og mellemstore virksomheder de bedste forudsætninger for at tage del i den digitale udvikling

Indsatsområder

Styrkelse af danskernes digitale kompetenceniveau
Der bør skabes et samlet overblik over kurser og opkvalificeringsmuligheder på tværs af hele uddannelsessystemet herunder AMU-kurser, erhvervsuddannelser, erhvervsakademier, professionshøjskoler, universiteter samt private muligheder.

Bedre muligheder for livslang opkvalificering ved blandt andet at give personer med en videregående uddannelse mulighed for at tage AMU-kurser på samme vilkår, som personer med faglært/ufaglært baggrund. Det vil blandt andet være relevant i forhold til sporskifte sent i livet og udlændinge, der ikke kan bruge deres videregående uddannelse i Danmark.

Øg optaget på dedikerede IT-uddannelser. I dag er uddannelsesinstitutionerne begrænset af, hvor mange internationale studerende de må optage. Det loft skal sættes i bero på IT-uddannelser.
Cybersikkerhed og ansvarlig dataanvendelse.

Politiet skal opprioritere bekæmpelse af cyberkriminalitet, da deres nuværende indsats i form af den Nationale enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) ikke følger trop med problemets alvor. Politiet skal have konkrete indsatsområder for nogle af de hyppigste brud på cybersikkerhed.
SMVdanmark ønsker at øge udbredelsen af D-mærket, som er en mærkningsordning for it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse.

Brug af robotter: For at imødekomme den omkostningstunge barriere, som SMV’erne møder, forslår SMVdanmark at man – fra 2025 til 2030 med mulighed for forlængelse, øger afskrivningsgrundlaget på ny teknologi med 20 pct. Hver gang virksomheder investerer for 1 krone, kan de afskrive 1,20 kroner. Afskrivningen skal kunne ske som straksafskrivning. Det vil reducere virksomhedernes kapitalomkostninger, hvilket vil tilskynde de små og mellemstore virksomheder til at øge deres investeringer i digitalisering og ny teknologi.

Der bør indføres et nyt samlet produktivitetsfradrag, der skal understøtte udbredelse af eksisterende produktivitetsforbedrende løsninger som fx robotter, men også produkt- og procesinnovationen, f.eks. indenfor kategorier som administration, produktionsprocesser, forretningsmodel, marketing og logistik.

Brug af kunstig intelligens: Der bør laves en vidensbank med cases, der illustrerer hvordan helt små virksomheder kan bruge AI. Det kunne være cases som kørselstilrettelæggelse, kørselsregnskaber m.v.

Der bør laves vejledninger til hvordan man kan automatisere processer i helt små virksomheder. Det kunne f.eks. være, hvordan man får mere ud af kundedata ved at øge salget, kundeoplevelsen, samt vejledning om hvordan man kan automatisere processer, som mange startups kæmper med.

Der skal skabes flere studiepladser på universiteterne med erhvervsrettet AI-indhold.

Digital offentlig service: Minimer indrapporteringskravene via digitaliseringssystemer i det offentlige. Flere systemer skal snakke sammen, så virksomhederne ikke skal indsende den samme data flere steder. Der skal oprettes én portal til deling af dokumenter med det offentlige, hvor virksomhedsejere også kan få et overblik over frister og indberetninger til det offentlige.

Hver gang der indføres nye digitaliseringsværktøjer i den offentlige service, skal det altid være et selvstændigt mål, at de skal bidrage til at nedbringe indrapporteringskravene for virksomhederne.

Digitalisering og innovation: SMV:digital skal øge fokus for mulighederne ved brug af AI og innovativt brug af teknologier i SMV’er. Hertil foreslår vi at en del af de øremærkede EU-midler indgår specifikt til dette, gerne i en størrelsesramme omkring 50 millioner kr. over 2025-2028.
Herudover vil forslag om afskrivningsmodel (forslag 6) og produktivitetsfradrag (forslag 7) også kunne gøre innovation mere attraktivt.

Særlig stor opmærksomhed på at minimere arbejdsbyrden ved at ansøge om disse EU midler, da alt for mange små virksomheder opgiver dette, fordi det er for omfattende i forhold til udbyttet.

Den grønne digitalisering: SMVdanmark vurderer, at der vil være meget store potentielle besparelser på at vente med implementering af CSRD til Automatisk Erhvervsrapportering understøtter rapportering af ESG-data
SMVdanmark anbefaler, at man først implementerer direktivet (CSRD), når SMV-standarderne er på plads for at undgå overimplementering i dansk lov, som vil føre til betydelig svækkelse af danske virksomheders konkurrenceevne.

Sæt turbo på ”automatisk erhvervsrapportering” i forhold til klima-rapportering. Konkret bør der afsættes midler til at udvikle IT-løsninger, så virksomheder automatisk kan rapportere på klimakrav, når de alligevel er forpligtet via loven til at bogføre digitalt.

Regeringen bør forpligte sig på et konkret årstal, hvornår virksomhederne automatisk kan generere en klimarapport via ”automatisk erhvervsrapportering”.

SMVdanmark opfordrer til, at Erhvervsstyrelsen gennemfører og offentliggør en evaluering af lovens samlede erhvervsmæssige byrder og omkostninger for SMV’er gennem den normale metodik i AMBAVmetoden

Se alle detaljerne i udspillet her

×